Om een vlot verloop van de “intake” te kunnen bewerkstelligen, graag de eerste keer je ziekenfondskaart of polispas meenemen en een identiteitspas (ID , rijbewijs en/of paspoort). Als je gegevens tussentijds veranderen, wil je dat dan alsjeblieft ook doorgeven?

Het aantal behandelingen én het tarief dat door je verzekering wordt vergoed, verschilt per verzekeraar. Dat maakt het voor ons ondoenlijk om alle verschillende regelingen te kennen en je dient dan ook zelf jou behandellimiet en vergoedingen in de gaten te houden. Check dus zelf je polisvoorwaarden!

Met een groot aantal zorgverzekeraars hebben wij afspraken gemaakt en declareren we digitaal bij hen voor contractueel afgesproken tarieven. In alle andere gevallen gelden de praktijktarieven. Zie website.

Indien je een afspraak niet na kunt komen, dien je deze 24 uur van tevoren af te zeggen. De verzekeraars zullen de niet-nagekomen afspraken niet vergoeden. Deze kosten zijn bij niet tijdig afmelden voor je eigen rekening. Wij zijn hiertoe verplicht.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

Wanneer je behandeld wordt of traint in de trainingszaal dien je een handdoek mee te nemen en schoeisel met schone zolen te dragen.

Probeer zoveel als mogelijk je eigen materialen, zweet, gebruikte tape, papier en pen, bidon en bezwete kleding op te ruimen.

In de praktijk en trainingszaal wordt niet gerookt.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van je persoonlijke eigendommen. 
Neem die daarom altijd mee naar de trainingszaal of behandelkamer.

Indien je niet tevreden bent of een klacht hebt over bejegening door of behandeling van je fysiotherapeut of een van de andere persoonsleden, kun je dit melden aan je fysiotherapeut. Je klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

Het is voor ons van zelfsprekend dat wij zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan. Wij handelen dan ook naar de regels welke zijn opgesteld door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Je hebt ten allen tijde het recht op inzage in het medisch dossier.

PERSOONSGEGEVENS

Jouw persoonsgegevens
Wanneer je onder behandeling bent bij Fitfactorij willen wij je zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij zullen diverse gegevens van je vragen. Dit is noodzakelijk om je goed te kunnen begeleiden. Uiteraard gaan we zeer zorgvuldig met je gegevens om. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers binnen Fitfactorij op dezelfde manier met je gegevens omgaan, hanteren we een privacyreglement.

Waarom is een privacyreglement nodig?
In de Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan regels opgenomen over het gebruiken van persoonsgegevens. Het gaat om regels over bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens, wie deze gegevens mag inzien en aan wie de gegevens verstrekt mogen worden. Fitfactorij heeft in haar privacyreglement, gebaseerd op de WBP en de WGBO, vastgelegd hoe dit uitgevoerd wordt. Je kunt ervan uitgaan dat Fitfactorij zorgvuldig met je gegevens omgaat, dat deze nauwkeurig vastgelegd worden en dat er niet meer gegevens van je gevraagd worden dan noodzakelijk. Ook hebben medewerkers die je gegevens mogen inzien en verwerken een geheimhoudingsplicht.

PRIVACYREGLEMENT – WIST U DAT:

De behandelend fysiotherapeut de gegevens onderhoudt en een collega alleen met reden, zoals vervanging, intercollegiale toetsing, e.d. inzage heeft in het patiëntendossier.

De gegevens voor de fysiotherapeuten beschikbaar zijn via de computer. Bij het verlaten van de computer worden de gegevens door de fysiotherapeuten afgeschermd, zodat zij niet ingezien kunnen worden.

Bij eventuele overdracht aan een andere zorgverlener alleen na toestemming van jou de rapportages opgestuurd worden.

Indien overleg met de verwijzer plaatsvindt, dit altijd gebeurd in overleg met jou.

Je ten allen tijde recht hebt op inzage in je dossier en je recht hebt op een afschrift van jouw dossier. Je kunt een schriftelijk verzoek toesturen aan je behandelend therapeut.

 

Jouw persoonsgegevens
Wanneer je onder behandeling bent bij Fitfactorij willen wij je zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij zullen diverse gegevens van je vragen. Dit is noodzakelijk om je goed te kunnen begeleiden. Uiteraard gaan we zeer zorgvuldig met je gegevens om. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers binnen Fitfactorij op dezelfde manier met je gegevens omgaan, hanteren we een privacyreglement.

Waarom is een privacyreglement nodig?
In de Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan regels opgenomen over het gebruiken van persoonsgegevens. Het gaat om regels over bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens, wie deze gegevens mag inzien en aan wie de gegevens verstrekt mogen worden. Fitfactorij heeft in haar privacyreglement, gebaseerd op de WBP en de WGBO, vastgelegd hoe dit uitgevoerd wordt. Je kunt ervan uitgaan dat Fitfactorij zorgvuldig met je gegevens omgaat, dat deze nauwkeurig vastgelegd worden en dat er niet meer gegevens van je gevraagd worden dan noodzakelijk. Ook hebben medewerkers die je gegevens mogen inzien en verwerken een geheimhoudingsplicht.

PRIVACYREGLEMENT – WIST U DAT:

De behandelend fysiotherapeut de gegevens onderhoudt en een collega alleen met reden, zoals vervanging, intercollegiale toetsing, e.d. inzage heeft in het patiëntendossier.

De gegevens voor de fysiotherapeuten beschikbaar zijn via de computer. Bij het verlaten van de computer worden de gegevens door de fysiotherapeuten afgeschermd, zodat zij niet ingezien kunnen worden.

Bij eventuele overdracht aan een andere zorgverlener alleen na toestemming van jou de rapportages opgestuurd worden.

Indien overleg met de verwijzer plaatsvindt, dit altijd gebeurd in overleg met jou.

Je ten allen tijde recht hebt op inzage in je dossier en je recht hebt op een afschrift van jouw dossier. Je kunt een schriftelijk verzoek toesturen aan je behandelend therapeut.